Министерство на труда и социалната политика”
Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01
“Възможности за ранно детско развитие
на ромските деца от Община Сунгурларе”

 

ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”

Община Сунгурларе има удоволствието да Ви съобщи за успешно проведено работно посещение за обмяна на информация, добри практики и  модели в сферата на планиране, координиране, комуникация и съгласуване на управленски решения по политиките и услугите на социално включване, по прект BG05M9OP001-4.003-0030 C01 „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”, финансирана по ОП  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз, чрез ЕСФ.

Посещението се проведе през периода 02 - 06 април 2019г. в "Център за експертиза за социалното благополучие” в югоизточна Финландия, град Лаппеенранта. Представители от Община Сунгурларе бяха инж. Васил Панделиев - кмет на общината и  Хатидже Георгиева - зам.кмет, Динко Иванов - кмет на с.Чубра, директори на детски градини от общината - Катя Русенова - гр. Сунгурларе, Мария Димитрова - с. Грозден, Ценка Фатева - с.Славянци, Златка Желязкова - с. Чубра и  Петър Мушиев - главен експерт УОПП, които имаха възможност да проучат добри модели и инструменти по прилагане на политики и услуги за социално включване на семейства с малки деца в сходна социална ситуация. Представителите на общината, се информираха за практическата реализация на идентифицираните иновативни модели по проекта - „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”, в условията и характеристиките на местната им действителност. Усвоената информация ще спомогне на местната власт и семействата да посрещнат нуждите от ранно детско развитие на децата на възраст 0-6 години от семейства на етнически малцинства и маргинализирани общности. Тя ще допринесе за адаптирането и пилотно въвеждане на практиката в условията на Община Сунгурларе, в резултат на която ще се постигне социално-иновативен подход, който ще увеличи възможностите в общината за ранното детско развитие на деца от социално изключени семейства, ще подобри родителския капацитет и междусекторното партньорство в общината, както и ще  изгради трайно партньорство с колегите от Финландия.

Програмата на работното посещение в страната - партньор, включваше презентации и дискусии в градовете Коувола, Котка и Лаппеенранта и съвместно обсъждане  и съпоставяне на нормативните уредби в двете страни, касаещи прилагането на социалните иновации, ефективни методи и подходи при осъществяването на добра комуникация и взаимодействие с гражданите, което оказва благоприятно действие върху изпълнението на политики в социалната сфера.

В рамките на посещението в Университета ХАМК беше презентирана практиката „Деца рисуват”, която е една от иновативните практики за проучване по настоящия проект.

Посетени бяха и  „Семеен център КЕЛТАКАНГАС”, „Общностен  център МЕССИ” в гр. Котка, където бяха представени социалните услуги за малки деца и семейства с малки деца, които те предоставят.

Ключови служители на „Центъра за експертиза за социалното благополучие” в град Лаппеенранта, споделиха своя богат опит, знания и умения в разработването и прилагането на социални политики и услуги в сферата на социалното включване и създаване повече възможности за социално включване на семейства с малки деца в сходна социална ситуация. Центърът има дългогодишен опит в работата с лица в риск от социално изключване и прилагането на иновативни практики и разполага с добре квалифицирани експерти в областта на социалните услуги, подкрепящи развитието на местните деца и възрастни в риск. Те имат опит във взаимодействието с различни заинтересовани страни, в процеса на планиране на социалните им политики и услуги, в разработването и прилагането на разнообразни методи и инструменти в това направление. По този начин се осъществи ефективна комуникация и сътрудничество между партниращите институции, което е предпоставка  за успешно постигане на заложените цели по проекта.

 

 www.eufunds.bg

Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01“Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.