На 26 април 2017 г. в ритуалната зала в града се проведе работна среща с кмета на общината, заместник кметовете, секретаря на общината, кметовете и кметските наместници и служители от общинската администрация.

 Работната срещата бе открита от инж. Васил Панделиев - кмет на общината, който обяви дневния ред.
По първата точка г-н Панделиев постави за обсъждане един от най-наболелите въпроси, който стои за разрешаване, а именно извършваните дейностите по поддържане чистота на населените места, и по-конкретно сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци.
Ирена Ангелова - еколог в Община Сунгурларе, запозна присъстващите с констатациите и нарушенията от извършената проверка от РИОСВ гр. Бургас по отношение на чистотата по общинската пътна мрежа и участъците, където преминават реките Садовска, Камчия, Мочурица и притоците им. Ангелова подчерта - недопустимо е, да не се спазват определените места за изхвърляне на отпадъците и да се формират нерегламентирани сметища. Кметовете и кметските наместници бяха информирани, че ще бъдат спазвани графиците при извозването на отпадъци.
Стефан Димов - старши специалист „Чистота” отбеляза, основните места, които следва да бъдат почистени до 31 май 2017 г.
В дискусията по тази точка кмета на общината предложи, растителните отпадъци да се събират отделно от битовите, тъй като това води до излишни разходи при извозването им до Регионалното депо Братово. Голямо количество хартиени отпадъци се генерират най-вече от търговските обекти на територията на общината. Ангажимент на общината е да търси фирма, която изкупува хартиени отпадъци. Що се отнася до почистването и поддържането на местата за обществено ползване /тротоари, площади и др./, ще се третират с хербициди, поради липса на финансови средства и човешки ресурс.
По втора точка от дневния ред бе поставен въпроса за начина на плащане на дървата за огрев на населението. Плащането на дървата за огрев на населението ще се извършва по набирателната сметка на общината, а не както досега - по сметките на фирмите.
По трета точка г-жа Хатидже Георгиева заместник кмет на общината разясни на кметовете начина, по който всички социално слаби лица, биха могли да се възползват от услугата „Топъл обяд”, предоставена по проект „Топъл обяд 2016 г.”, който е с продължение до 2019 г. Георгиева запозна кметовете и кметските наместници с условията на които следва да отговарят лицата ползващи услугата, а именно:

1.Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1.1.Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
1.2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях установено от съответната Дирекция за „Социално подпомагане“.
1.3.Самотно живеещи лица и семейства ,които не могат да се издържат от имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери за осигурителен стаж и възраст;за инвалидност; наследствени пенсии;пенсии несвързани с трудова дейност.
1.4. Скитащи и бездомни деца и лица.
1.5. Лица от уязвими групи граждани на трети страни, по смисъла на § 1 , т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Кмета на общината в края на срещата напомни на кметовете, да спазват лимитите за разхода на гориво при ползване на предоставените им служебни превозни средства. Ще бъде изготвена обща лимитна карта за всички МПС на общината, с цел своевременен контрол и предприемане на мерки за намаляване на разходите.
Преди да закрие срещата, Панделиев благодари на всички за участието, като призова кметове по населени места, да подхождат много отговорно при разрешаването на поставените въпроси, очаква от тях предложения и по други въпроси, касаещи жителите на съответното населено място.


Петя Грунова