ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ИЗБИРАТЕЛИТЕ
ИЗБОРИ за членове на Европейския Парламент от РБългария и за Народни представители на 9 юни 2024г.

1. Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник. Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно 7 дни преди изборния ден – 1 юни 2024 г.
Приложение № 16-ЕП и Приложение № 17-НС

2.ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ  за вписване в избирателен списък – част II в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
Заявлението-декларация се подава от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията да гласува по чл. 350, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателен списък. Заявлението-декларация се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден/до 30 април 2024г.
Приложение №21-ЕП

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК
в изборите за членове на Европейския парламент от РБългария на 9 юни 2024 г.
Заявлението се подава от български граждани или от граждани на друга държава – членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, че основанието на което лицето е било заличено от избирателния списък е отпаднало.
Заявлението се подава до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник до 7 юни 2024 г. включително.
Приложение №22-ЕП

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.
Заявлението се подава от избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.
Приложение №23-НС

5. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Р България на 9 юни 2024г.
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 25 май 2024 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя.
Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.
Приложение №26-ЕП

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 25 май 2024 г., до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.  Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.
Приложение №27-НС

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Р България на 9 юни 2024 г.
Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 25 май 2024 г. от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 3 юни 2024 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.
Приложение №30-ЕП

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.
Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 25 май 2024 г., от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 3 юни 2024 г., и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.
Ако е подадено заявление  по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване, или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.
Приложение №31-НС