ПРОГРАМА

 

"Развитие на
човешките ресурси"

    ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ    

 

Подбор на персонал по проект “Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

по проект № BG05SFPR002-2.003 "Бъдеще за децата  в Община Сунгурларе"

В изпълнение на проект „Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“, договор BG05SFPR002-2.003-0152-C01 чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Община Сунгурларе обявява подбор на персонал:

по СЦ2, Дейност „Предоставяне на мобилни здравни консултации и услуги в община Сунгурларе“ с месечна заетост 40 часа:
Лекар
Сестра
Акушерка
Шофьор

По СЦ3, Дейност „Ранна интервенция на деца с увреждания и затруднения в развитието“ с месечна заетост 20 часа:
Лекар
Психолог
Сестра
Шофьор

·         срочен трудов договор;
·         за период до 30 месеца;
·         изпитателен срок 6 месеца;

Лицата, заемащи обявените позиции, ще работят пряко с представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

Изисквания за заемане на длъжността:
·  Образование: висше / лекар, психолог, сестра, акушерка/ средно, основно/шофьор/
·  Професионален опит и/или общ трудов стаж – 1 година общ трудов стаж;
·  Компютърна грамотност;
Необходими допълнителни умения за заемане на длъжностите:
·  Умения за работа в екип;
·  Умение за работа с хора, включително лица от уязвими групи и в риск;
·  Комуникативни и организационни умения;
·  Умения за работа под напрежение;

Основни задължения и отговорности на длъжностите:

Целеви групи по проекта са представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

Сътрудниците ще носят отговорност за стопанисването на помещенията и оборудването в тях, за осигуряване на необходимите материали и консумативи. В бюджета са предвидени пътни разходи за придвижване до работното място.

Основни цели на работата:
·           подобряване достъпа до социални и здравни услуги на лицата от целевите групи;
·           повишаване качеството на живот,
·           изграждане на  умения, навици и разбиране за поддържане на лична хигиена, хигиена на бебета и малки деца, хигиена на домакинството и на храната;
·           придобиване на знания и умения за здравословно хранене, готвене и съхранение на храната,
·           изграждане на разбиране и умения за семейно планиране,
·           превенция от нежелана бременност;
·           подкрепа за по-пълноценно социално включване и развитие на местната общност.

РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЯВЕНИТЕ ПОЗИЦИИ:

Срок за подаване на документи – до 31.01.2024 г. 17 ч. включително. Документите се подават в Община Сунгурларе, гр. Сунгурларе, ул. „Г.Димитров“10 , фронт-офис    

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на:
-          на сайта на Община Сунгурларе и лично на посочения телефон или ел. поща

За допълнителна информация:

Антоанета Алексиева
Тел. номер: 0878682055 - отдел "Образование и училищно здравеопазване"

Необходими документи:
o    Заявление по образец;
o    Декларация за обработка на лични данни по образец;
o    Автобиография;
o    Документи доказващи степен на образование;
o    други документи (при необходимост).
-

 

Документи за изтегляне:

• Декларация

• Заявление

 


Проект BG05SFPR002-2.003-0152-CO1 „Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“,
Процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс
чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027