ПРОГРАМА

 

"Развитие на
човешките ресурси"

    ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ    

 

Стартира реализацията на проект “Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“

 

  Проектът „Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“ е  с продължителност 36 месеца и има за цел да допринесе за подобряване качеството на живот на деца живеещи на територията на Община Сунгурларе, а именно на деца в несигурна среда, деца на семейства с ниски доходи и деца с увреждания и техните родители, чрез предоставяне  на интегрирани здравно-социални услуги, консултативна подкрепа  и повишаване на компетенциите на родителите, с оглед намаляване на бедността сред децата и насърчаване на социалното включване.

  За постигане на целта в проекта се предвижда изпълнението на два типа дейности:

  Първата дейност – Реализация на програми и дейности за повишаване  на компетенциите на целевите групи свързани със: здравна профилактика, превенция, по-добра информираност във връзка с достъпа до здравни грижи и насърчаване на по-отговорно родителство;

  Втората дейност- Предоставяне на комплексни  здравно-социални и образователни услуги на място в град Сунгурларе и мобилни услуги в населените места на община Сунгурларе, като: патронажна грижа за бебета и деца до 3 г., консултации и насочване към медицински специалисти, работа на терен с децата и семействата, за предотвратяване на рисковете от бедността, социалното изключване и подобряване благоденствието  и достъпа до права на децата.

  Дейностите са взаимно допълващи и позволяват да се осигури интегрирана подкрепа за семействата от рискови общности, за да се намали риска от неглижиране и изоставяне на децата. Проектът цели да допринесе за ефективна работа в сферата на превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето, а резултатът е подобрени условия на живот на децата.

  Проектът предвижда също и обучения и супервизии на екипите, включени в проекта. Ключови принципи в изпълнението на дейностите ще бъдат: интегриран подход при изпълнението на дейностите, засилване на междуинституциалното сътрудничество и прозрачност и информираност на местната общност за изпълнението на проекта.


Проект BG05SFPR002-2.003-0152-CO1 „Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“,
Процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс
чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027