Електронни услуги

Съгласуване с ДАЕУ бюджета на общината за ИКТ за 2020 г. и отчета за неговото изпълнение за 2019 г.

С последните изменения и допълнения на Закона за електронното управление (ЗЕУ), (доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.), разпоредбата на чл. 7в, т. 8 задължава председателя на ДАЕУ да осъществява преглед на съответствието на дейностите на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от общинските бюджети и от други източници, с утвърдените политики, стратегически документи и програми, да дава насоки и съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии по ред, определен с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата).

При изпълнение на тези изменения и допълнения на ЗЕУ, новата разпоредба на чл. 7г, ал. 7 задължава общините „При изготвяне на тригодишните бюджетни прогнози и на проектите на бюджетите за следващата година административните органи да отделят разходите, предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, от другите средства за текущи и капиталови разходи и да ги предоставят за съгласуване по реда на ал. 6“.

Съгласно разпоредбата на новата ал. 8 към чл. 7г от ЗЕУ, „в разходите на административните органи, предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, задължително се включват средства за поддържане на наличните в административния орган системи.“ На основание на същата разпоредба, от административните органи се изисква, при предоставяне на информация относно утвърдени бюджети за електронно управление и ИКТ за 2020 г., да включват средства за поддържане на наличните системи на съответния административния орган.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 7г, ал. 2 от ЗЕУ, всички административни органи са длъжни в рамките на бюджетния процес предварително да съгласуват с председателя на ДАЕУ разходите в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като предоставят документи и информация за:

  1. тригодишните бюджетни прогнози;
  2. проектобюджетите за следващата година;
  3. утвърдените годишни бюджети и извършените промени по бюджетите си в тази област;
  4. текущите и годишните отчети.

Посочената информация задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).

Съгласно ал. 1 на същия член, председателят на агенцията създава, води и поддържа информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии. Очаква се тази система да бъде изградена и напълно функционираща до средата на 2020 г. В §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата е посочено, че до изграждането на информационната система, ръководителите на административните органи изпращат за предварително съгласуване в ДАЕУ информация за разходите в областта на електронното управление и ИКТ по ред, определен от председателя на Агенцията. В тази връзка, на 27.11.2019 г. са утвърдени изменени „Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес” (Правилата), публикувани на електронната страница на Агенцията на адрес https://e-gov.bg/wps/portal/agency/strategies-policies/budget-control. На същия адрес са публикувани и приложения № 1 (за 2019 и 2020 г.), № 2 (за 2019 и 2020 г.) и № 4 към тях.

В чл. 3 от Правилата е определен ред за изпращане на данни от административните органи към ДАЕУ. Административните органи изпращат за предварително съгласуване (Приложение № 1 2020 г.) проектобюджетите за следващата година и тригодишните прогнози за средствата, необходими за финансиране на дейностите в областта на електронното управление и ИКТ. Административните органи също така следва да предоставят информация (Приложение № 2) относно утвърдени бюджети, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на разходите, направени от тях в областта на електронното управление и ИКТ. С Приложение № 4 се представят искания за промени в утвърдените бюджети за е-управление и ИКТ само от органите на централната администрация. Приложение № 4 не се попълва от общините.

Приложение № 1 за 2020 г. следва да се попълни и изпрати при процедурата по предварителното съгласуване на планираните за бюджет 2020 разходи, свързани с електронното управление и ИКТ, а публикуваното през декември 2019 г. Приложение № 2 за 2019 г. е валидно при отчета на разходите за бюджетната 2019 година.

Кметовете предоставят за предварително съгласуване от председателя на ДАЕУ  проектобюджет и бюджетни прогнози, чрез Приложение № 1 за 2020 г. към Правилата достатъчно време преди внасянето му в общинския съвет.

Кметовете на общини изпращат за информация попълнено приложение № 2 относно предвидените разходи за електронно управление и ИКТ в утвърдения бюджет за текущата година в 15-дневен срок от влизането му в сила – чл. 6, т. 2 от Правилата. Измененията на утвърдения бюджет се изпращат за информация от кметовете на общини с тримесечния отчет за касовото изпълнение, следващ датата на приемането им, съгласно изискванията по чл. 9, ал. 5 от Правилата.

Приложения № 1 и № 2 с предоставената информация се подписват от определеното за това длъжностно лице с КЕП на реда за подпис (signature line) в съответното приложение, утвърдено от Председателя на ДАЕУ, съобразно стандарта по чл. 36, ал. 4, предложение второ от Наредбата, и се изпращат чрез СЕОС.

Информацията относно предварително съгласуване на промени на утвърдените целеви текущи и капиталови разходи по бюджетите на съответната община се попълва и подава в и приложение № 2, с вписани данни в колона „Е” – „Предложение за промяна в утвърден бюджет”.

С изменените Правила се въвеждат образци на контролни листове за проверка (от страна на ДАЕУ) на тригодишна бюджетна прогноза и/или проектобюджет, на искани промени в утвърдените годишни бюджети и на текущи и годишни отчети, както и са направени изменения в Приложение 1 към Правилата.

В чл. 4, ал. 3 от Правилата се регламентира задължение за административните органи, преди изпращане към ДАЕУ на информацията по ал. 1, т.1 и т. 2, и ал. 2 от Правилата, задължително да са създали „Годишен план“, в раздел „Основни“ в своя профил в Регистъра на информационните ресурси (https://rir.egov.bg)като:

-      в меню „Годишен план“ са попълнили необходимите полета;

-      в меню „Активи, които ще се обновят“ са направили връзка към активите, които ще се обновяват.

Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕУ, кметовете на общини, които не спазват задълженията си по чл. 7г от същия закон, подлежат на глоба в размер от 1500 до 4500 лв., а при повторно нарушение – от 4500 до 15 000 лв.

ДАЕУ обръща внимание, че преди представяне на проектно предложение за утвърждаване по реда на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ или на техническа спецификация за удостоверяване на съответствие по реда на чл. 58б от ЗЕУ, общините следва да са включили прогнозния бюджет на проектното предложение/обществената поръчка в съгласувана от ДАЕУ тригодишна бюджетна прогноза за разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии.

Описаните по-горе задължения и процедура по реда на чл. 7г от ЗЕУ имат пряка връзка и с процедурите по утвърждаване на проектни предложения и дейности за е-управление и ИКТ (чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ) и за удостоверяване на съответствие на технически спецификации (чл. 58б от ЗЕУ). В тази връзка следва да се има предвид, че преди представяне на проектно предложение за утвърждаване или на техническа спецификация за удостоверяване на съответствие, административните органи следва да са включили прогнозния бюджет на проектното предложение/обществената поръчка в съгласувана от ДАЕУ тригодишна бюджетна прогноза за разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии.

На интернет страницата на ДАЕУ са публикувани нови Правила за реда за утвърждаване на проектни предложения и дейности по реда на чл. 7в, т. 10 ЗЕУ и нови Правила за реда за удостоверяване на съответствие на технически спецификации с изискванията на чл. 58а на ЗЕУ. Правилата са публикувани на електронната страница на Агенцията, в раздел „За Агенцията / Административно обслужване / Полезна информация за административни структури”.

Допълнителна информация и консултация от експерти на ДАЕУ, във връзка с изложеното в настоящото писмо, може да се получи:

  • относно попълването на информация в Регистъра на информационните ресурси на телефони: 02/949 24 95 и 02/949 22 25;
  • относно попълването на информация в приложения № 1 и № 2 от Правилата – на телефони 02/949 22 94, 02/949 24 05 и на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
  • относно утвърждаването на проектни предложения и дейности - на телефони: 02/949 22 91, 02/949 21 52 и 02/949 20 52;

относно удостоверяване на съответствие на технически спецификации – на телефони 02/949 21 64, 02/949 24 45 и 02/949 24 52.