Обяви от ЕП

Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ”

 

Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“


На 16.12.2015г. (сряда) от 09.00ч. в Ритуалната зала на Община Сунгурларе се проведе пресконференция по повод стартирането на проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ”, който се осъществява с финансовата покрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ , съфинансирана  то Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Събитието беше открито от Кмета на Община Сунгурларе  инж. Васил Панделиев.
Проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ” е в рамките на приоритетна ос  2 „Намаляване на бедноста и насърчаване на социалното включване“ , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №2 „Независим живот“.
По време на пресконференцията беше представена презентация от Ръководител  проект – г-жа Хатидже Георгиева и координатор проект Петър Мушиев. Присъстващите бяха запознати със заложените цели , дейности и очаквани резултати.
Основната цел на проектното предложение е подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги на жителите на Община Сунгурларе и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните и хората с увреждания.
Специфични цели:
    Прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Създаване на възможности за трудова реализация на хората с увреждания и членовете на семейството, ангажирани с грижи за близки с трайни увреждания. Формиране на увереност за контрол на средата у възрастните и хората с увреждания чрез предоставяне на възможност да избират необходимия им асистент;
  Ситуиране и устойчиво развитие на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда за планиране и предоставяне на почасови здравни, социални и психологически услуги  за целевите групи, живеещи на територията на Община Сунгурларе.  Осигуряване на заетост и обучение на безработни лица в трудоспособна възраст, наети за персонал на Центъра за услуги в домашна среда. Повишаване информираността на населението относно предоставяните социални услуги в общността и мерките за социално включване на хората с трайни увреждания.
Основни дейности
Организация, управление и отчитане на проектните дейности. Купуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания. Информиране и публичност. Обучение на персонала на Центъра за почасово представяне на услуги в домашна среда. Осигуряване на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на екипа на Центъра. Разработване на Правила за работа на Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. Подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да ползват услуги в домашна среда. Сключване на договори с потребителите Предоставяне на здравни и социални услуги в домашна среда в зависимост от индивидуалните потребности и желания; Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите.
Очаквани резултати:
Структуриране на екип за пълноценно функциониране на за Центъра за услуги в домашна среда. Подбрани 60 потребители на услуги в домашна среда, въз основа на комплексна и качествена оценка на потребностите.Подбран персонал за предоставяне на услуги в домашна среда с много добра мотивация за работа. Сключени 23 трудови договора. Придобиване на подходящи знания и умения от страна на персонала за предоставяне на качествени грижи в домашна среда. Преодоляване на социалната изолация на 60 потребители в неравностойно положение, получили достъп до качествени социални услуги в домашна среда.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

26 месеца

01.11.2015 година – 31.12.2017 година     

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:

499 996.00 лева