Обяви от ЕП

Община Сунгурларе обявява процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“

 

Подаване на заявления от кандидатите за медицински специалисти.


Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общината (района) – партньор по Проекта от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.     В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.
Срокът за приемане на заявленията се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и на електронната страница на общината.

При приемане на заявлението Комисията за подбор на медицински специалисти проверява дали са попълнени всички реквизити и приложени посочените в Заявлението документи. При липсващи документи или документи с некоректно съдържание, кандидатът се уведомява за крайния срок, в който да набави и представи необходимите документи.
Всички подадени заявления се регистрират в Дневник на приетите заявления от кандидатстващите медицински специалисти (Приложение № 2).
След приемане на заявленията се създава лично дело на медицинския специалист, в което се съхраняват всички представени документи.

ІІ. Провеждане на интервю за подбор на медицински специалисти и изготвяне на Списък на потребителите на услугата „личен асистент”, на които ще се предоставят здравни услуги.
            1. Провеждане на интервю с кандидатстващите медицински специалисти .
            Комисията провежда интервю с кандидатите, представили коректни документи, едновременно с подаването им.
    В хода на интервюто кандидатите за медицински специалисти се информират за ангажиментите и основните им задължения, които са съобразени със заложените по проекта дейности за подкрепа, свързани с осигуряване на здравни услуги. Преценяват се възможностите за ангажиране по проекта, съобразно основната трудова заетост на кандидатите и личните им качества чрез стандартизирано интервю с отворени въпроси.
В края на всеки работен ден от определените за прием на документи, Комисията изготвя Протокол за подбор на медицински специалисти (Приложение № 3), в който се посочва броя на интервюираните кандидати, броя на одобрените, както и в случай че има неодобрени – техния брой и мотивите за това.
В деня на приключване приема на документи, на база протоколите за подбор се изготвя Списък на одобрените медицински специалисти (Приложение № 3А), който се обявява на видно място в сградата на общината/района.
Всеки неодобрен кандидат има право да подаде възражение до кмета на общината, не по-късно от 3 (три) дни след обявяване на Списъка на одобрените медицински специалисти.