Обяви от ЕП

Община Сунгурларе кандидаства с проект №: BG05M2OP001-3.001-0084 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе“ , по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.
Водеща организация по проекта е Община Сунгурларе ,като партньори  са включени ОДЗ „Слънце“ гр.Сунгурларе, ЦДГ с.Лозарево, ЦДГ с.Манолич, ЦДГ с.Прилеп, ЦДГ с.Чубра, ЦДГ с.Славянци, ЦДГ с.Съединение и СНЦ „Равновесие“ гр.Бургас
Основната цел на проекта :
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе“ е да се създадат условия  за подпомагане на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация.

Предвидени дейности:
1.    Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин
2.    Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси
3.    Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда
4.    Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация чрез обучение на родители, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина
5.    Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
6.    Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина.
7.    Информация, публичност и визуализация на проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе“
8.    Разработване и приемане на общински годишни планове за действие в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите и общински план за действие за периода 2014-2020 г.
9.    Организация и управление на проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе“