Обяви от ЕП

Община Сунгурларе ще осигури обучение и работа на 70 младежи до 29 годишна възраст, по Проект „Обучение и заетост на младите хора“, процедура за предоставяне на БФП BG05M90P001-1.005-0001 „Обучение и заетост на младите хора ” , ОП „Развитие на човешките

 
 

Община Сунгурларе ще осигури обучение и работа на 70 младежи до 29 годишна възраст, по  Проект „Обучение и заетост на младите хора“

, процедура за предоставяне на БФП BG05M90P001-1.005-0001 „Обучение и заетост на младите хора ” , ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“. Младежите до 29 години са назначени на работа в професиите „ Работник озеленяване“ и „Работник поддръжка пътища“ считано  от  25.02.2016 година. В проекта са обхванати младежи до 29 год. , регистрирани в ДБТ Карнобат,  от 15 населени места в общината, както и 10 работници и служители на Община Сунгурларе, наети за обучението на безработните младежи.    
 Финансирането на проекта е на база подписан Договор № ОЗМ-1-02-05-243ОТ ДАТА 22.02.2015г. между „Агенцията  по заетостта“ и Община Сунгурларе
. Предоставените средства по договора ще са в размер на 215 334,00 лв.
    Целта на проекта е  да се подобри достъпа до заетост, като се осигури устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на Община Сунгурларе.

Списък на заетите младежи по населени места