Обяви от ЕП

През м.Март 2016г. , три месеца след стартиране на проект Проект “Солидарност“,

финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.002-0050-C001, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002  „Независим Живот”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. се проведе Въвеждащо общучеие на назначените  „Домани помощници“  от 09.03.2016г.  до 12.03.2016г.
В обучението взеха участие 15 „Домашни помощника“

От 09.03.2016г.  до 11.03.2016г. , се проведе  „Поддържащо“  (Надграждащо ) обучение на назначеите „Домашни помощници“. В обучението взех участие  34 бр. „Домашни помощници“ и Лични Асистенти“.
Обучението беше извършено по  изготвена програма  от Сдружение „Равновесие“ гр. Бургас, , което е партьор на Община Сунгурларе  по изпълнението на проекта.

 

www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-2.002-0050-С001„Солодарност”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.