Обяви от ЕП

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016“
BG05FMOP001-03.02-0081-С001
Трапезария „Надежда” – Община Сунгурларе

 

Община Сунгурларе с одобрен проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.
Проекта е на стойност 23 782.00 лв.
Продължителност: 10 месеца.
Трапезария „Надежда” ще осигурява топъл обяд на хора в неравностойно положение за периода от 01.09.2014 г. до 30.04.2017 г. Целевите групи са: 1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установени от Дирекция “Социално подпомагане” Карнобат – 10 бр. ; 2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии, свързани с нетрудова дейност – 40 бр.
По проекта ще се предлагат и съпътстващи дейности, изразяващи се в индивидуално или групово консултиране при установени конкретни нужди и проблеми на потребителите.