Обяви от ЕП

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ кандидаства с проект по Конкурсна процедура 33.15-2016 по Приоритет 2:Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства“ обявена от Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектът беше одобрен и предложен за финансиране.

На 29.09.2016г. бе подписан договор № БС – 33.15-2-008/29.09.2016г. между Община Сунгурларе и ЦОИДУЕМ във връзка с изпълнение на Проект „Заедно можем повече“, финансиран по КП 33.15-2016 от Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката.
Стойността на проекта е 39 000 лева и ще се изпълнява за период от 22 месеца.
Образователните институции, които ще участват при реализирането на проекта са:
1. ДГ „Слънце“ – Сунгурларе
2. ДГ Манолич – с.Манолич

Проекта цели подобряване на условията за равен достъп до образование и обучението на децата, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български. Насочвайки вниманието на децата от етническите групи към това колко привлекателно и добро място е детското заведение за тяхното развитие да се избегне изолираността и отпадането им в ранна детска възраст и да се насърчи посещаемостта и активността на децата в образователния процес. За децата от етническите малцинства ще се проведат допълнително езикови занимания с цел овладяване на книжовната норма и говорните умения, обогатяване на знанията им със занимателни игри, рисуване/оцветяване/, четене на детска художествена литература и заучаване на танци и песни. На педагозите ще се предостави творческа свобода, използване на съвременни методи за преподаване, наред с учебните помагала, музикални инструменти, презентационни и канцеларски материали да изпълнят учебната програма. Ще бъдат закупени дидактически материали, книжки и материали за креативно развитие, които ще допринесат до насърчаване на творчеството, любопитството, индивидуалното развитие и повишаване качеството на преподаване.