Обяви от ЕП

Детска градина „Щастливо детство“ село Лозарево кандидаства с проект по Конкурсна процедура 33.16-2017 по Приоритет 2: “Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства“ обявена от Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектът беше одобрен и предложен за финансиране.

На 03.10.2017г. бе подписан договор № БС – 33.16-2-010/03.10.2017г. между ДГ „Щастливо детство“ село Лозарево и ЦОИДУЕМ във връзка с изпълнение на Проект „Ръка за ръка към интеграцията“, финансиран по КП 33.16-2017 от Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката.
Стойността на проекта е 21 038,10 лева и ще се изпълнява за период от 22 месеца/ 03.10.2017г. – 31.07.2019г./

Проекта цели подобряване на условията за равен достъп до образование и обучението на децата, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български. Насочвайки вниманието на децата от етническите групи към това колко привлекателно и добро място е детското заведение за тяхното развитие да се избегне изолираността и отпадането им в ранна детска възраст и да се насърчи посещаемостта и активността на децата в образователния процес.

Екип на УОПП