Обяви от ЕП

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 14.11.2017г. – 14.12.2017 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Сунгурларе и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Информация за възложителя
Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Сунгурларе с адрес: 8470, гр. Сунгурларе, ул.”Георги Димитров” №2, представлявана от инж. Васил Панделиев Панделиев, Кмет на Oбщина Сунгурларе; Лице за контакти: Хатидже Мехмедова Георгиева

Информация за плана
Общият устройствен план на Община Сунгурларе се разработва на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет.
Общият устройствен план на Община Сунгурларе се разработва двуфазно - Фаза Предварителен проект и Фаза Окончателен проект и е с прогнозен период на действие 20 години.
ОУПО се разработва за цялата територия на Община Сунгурларе, в която са разположени землищата на един град – Сунгурларе и и двадесет и седем села - с.Бероново, с.Босилково, с.Ведрово, с.Везенково, с.Велислав, с.Вълчин, с.Горово, с.Грозден, с.Дъбовица, с.Есен, с.Завет, с.Камчия, с.Климаш, с.Костен, с.Лозарево, с.Лозица, с.Манолич, с.Подвис, с.Прилеп, с..Пчелин, с.Садово, с.Скала, с.Славянци, с.Съединение, с.Терзийско, с.Черница, с.Чубра. Община Сунгурларе е разположена на площ от 795.5 кв. км.
Част от територията на Община Сунгурларе попада в границите на следните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР:

  •  Защитени зони по директивата за местообитанията: BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена с Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-393-611-2007; BG0002029 „Котленска планина “ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена с Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-117-611-2007; BG0000139 „Луда Камчия“, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-139-122-2007; BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-136-122-2007, BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“, обявена с Решение No.802 от 04.12.2007 г., бр. 107/2007 на Държавен вестник 2-2-137-802-2007; BG0000196 „Река Мочурица“, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-196-122-2007; BG0000149 „Ришки Проход“, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-149-122-2007
  • Защитена зона по директивата за птиците: BG0000117 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед No.РД-910 от 11.12.2008 г., бр. 15/2009 на Държавен вестник 2-1-2029-910-2008.

Общият устройствен план има за цел:
- да създаде оптимална пространствена и функционална планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях при щадящо използване на природните ресурси и опазване уникалността на териториите
- да създаде условия за живот и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо развитие;
- да осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;
- да определи границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;
- да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;
- да създаде възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение;
- да предвиди подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;
- да определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да осигури опазване на културно-историческото наследство;
- да определи правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях.
Финансирането на Проекта на Общ устройствен план на Община Сунгурларе е осигурено със средства от МРРБ и общински бюджет.
Етапите на изготвяне на плана включват: изработване на плана, съгласуване на плана, приемане на плана от ОЕСУТ и одобряване на плана от общински съвет.
ОУПО се одобрява от Общински експертен съвет по устройство на територията, след което и от Общински съвет на Община Сунгурларе.
Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Сунгурларе.

Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ОУП на Община Сунгурларе и Доклада за Екологична оценка
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Сунгурларе на адрес: 8470, гр. Сунгурларе, ул.”Георги Димитров” №2, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа, както и на интернет адрес: http://www.sungurlare.org/

Срок за изразяване на становище Предварителния проект на ОУП и по екологичната част на ОУП :
30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 14.11.2017 г.

Начин на изразяване на становищата:
Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Сунгурларе, адрес: 8470, гр. Сунгурларе, ул.”Георги Димитров” №2, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа, на факс 05571/55-85 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лицe за контакти по провеждане на консултациите: Хатидже Мехмедова Георгиев
Телефон за връзка:0892237600
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ, което ще се проведе на 14.12.2017 г. от 10 часа в Ритуалната зала на Община Сунгурларе, гр. Сунгурларе, адрес: 8470, гр. Сунгурларе, ул.”Георги Димитров” №2.

Очакваме вашите мнения, предложения, становища и препоръки

Опорен план
ВиК
Електро
Зелена система
Транспорт
ОУПО