Обяви от ЕП

             

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610 ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 за създаване на местна инициативна група в община Сунгурларе

  ДО
  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
  на територията на община Сунгурларе

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  По подмярката се финансират дейности, свързани с учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ, популяризиране на подхода ВОМР (само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. на териториите или част от териториите, за които се кандидатства), процеса на разработване на стратегия за ВОМР (за всички кандидати), обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията и координация на изпълнението на подготвителните дейности.

  В тази връзка Общинска администрация – Сунгурларе, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща за обсъждане и създаване на местно партньорство, и подготовка, и реализация на проектно предложение по гореописаната процедура.
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ще финансира процеса по създаване на Местни инициативни групи (МИГ), разработване на Стратегия за водено от общността местно развитие (СВОМР), както и финансирането на конкретни проектни предложения в рамките на одобрената стратегия в периода до 2027г.

  Срещата ще се проведе на 13.07.2022г. от 16:00 часа в Ритуалната зала на Община Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 2, при следния дневен ред:

  1.  Представяне на процедура за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  2.  Представяне на условията за създаване на Местно партньорство на територията на община Сунгурларе.
  3.  Обсъждане на приоритети за местно развитие на територията на Община Сунгурларе.
  4.  Излъчване на представители на неправителствения сектор, местния бизнес и физически лица за установяване на местно партньорство за подаване на проектно предложение по процедура за подбор проектни предложения за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  За контакти и допълнителна информация:

  Община Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 2
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 055715063