Обяви от ЕП

   
  “Local Development, Poverty Reduction and
Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups”
Programme
                           

 

 

П О К А Н А

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Имам удоволствието да Ви поканя за участие в  конференция за представяне на Проект   № BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година с Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д03-10 от 11.04.2022  година, която ще се проведе на 21.06.2022 година от 14.00 часа в ритуалната  зала на община Сунгурларе.

 

  Д-р Георги Кенов

  Кмет на община Сунгурларе

 


Проект BGLD-3.002-0012 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“  по  ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.