Обяви от ЕП

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

 

Покана за свикване на общо извънредно събрание на сдружение Местна инициативна група - Котел, Сунгурларе и Върбица

На основание чл. 34, ал. 4 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 24.04.2020 г. от 12:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска №  21, ет. 2,

При следния Дневен ред:

1. Допълнение и изменение в Устава на МИГ.
2. Избор на членове на УС.
3. Други.


Съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава на Сдружението, ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по - късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от  броя на присъстващите членове

Румен Стоилов
Председател УС