Обяви от ЕП

 

Заключителна кръгла маса по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”

   С проведената на 18 декември в град Сунгурларе заключителна кръгла маса приключи реализацията на договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   На присъстващите граждани бяха представени резултатите от проекта, обобщени в брошура, която им бе предоставена. Централна тема на кръглата маса бе Гражданско участие - защо и как да участвам при вземане на решения и формулиране на политики на местно ниво.

   Гражданското участие съдържа много елементи, но в основата си то е свързано с взимането на решения, или с контрола върху взимането на решения, а именно кой, как и по какъв начин се възползва от обществените ресурси.

   Ползите от привличане на гражданите в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките на местно ниво са както за общината, така и за гражданите, тъй като по този начин:

 • Гражданите са по-добре информирани за това, което се случва в общината и започват да разбират по-добре сложността на проблемите;
 • Гражданите сами определят бъдещето на мястото, в което живеят, като могат сами да участват в определянето на приоритети и да проследяват изпълнението им;
 • Гарантира се ангажираност на заинтересованите страни, като така гражданите не са критикуващи, а се превръщат в конструктивни партньори на общината;
 • Повишава се прозрачността и отчетността в общината, което е едни от антикорупционните мерки;

   Принципите за гражданско участие на практика се прилагат чрез три основни инструмента:

 • Информиране – еднопосочни информационни потоци, при които местните власти изготвят и предоставят информация, предназначена за гражданите и техните организации. Осъществява се чрез официални документи; пресконференции, радио и телевизионни предавания, създаването на електронни страници и уеб базирани канали на информация; отговори на въпросници и проучвания, безплатни телефони за „горещи линии” и др.
 • Консултиране – двупосочна връзка, при която гражданските организации осъществяват обмен на информация с държавните институции. Консултациите включват оценки на бенефициентите, събиране на обратна информация и отзиви, срещи в общината, фокус групи, конференции, кръгли маси, обсъждания и др. форми.
 • Ангажиране или активно участие– връзка, основаваща се на партньорство с местните органи, при което гражданите и техните организации вземат активно участие в процеса на разработване на конкретни дейности и политики. При него се признава ролята на гражданите в процеса на предлагане на варианти, въпреки че отговорността за окончателното решение или формулирането на дадена политика се поема от съответния компетентен орган.

   Формите на участие на гражданите в процеса на разработване,  изпълнение, наблюдение и оценка на местните политики са най-разнообразни. Формите се определят от активността на гражданите от една страна и от желанието на местната власт за активно привличане на обществеността.

   Част от възможните форми за участие на обществеността при разработването на местните политики, както и в процеса на оценката на степента на изпълнението и мониторинга по изпълнението са:

 • анкетни проучвания сред гражданите и потребителите на услуги;
 • фокус групи с представители на заинтересованите страни;
 • сформиране на обществени/консултативни съвети по различни обществени теми и въпроси;
 • обществени обсъждания на проекти на стратегии, планове, програми и при вземането на стратегически решения;
 • провеждане на регулярни работни срещи и участие на гражданите в групи за извършване на експертна оценка на изпълнението на местни политики.

   Процесът на наблюдение и контрол е отворен за всички членове на местната общност. Участието на гражданите в процесите на контрол и мониторинг на социалната политика на община Сунгурларе е подчинено на няколко правила, които осигуряват и гарантират ефективността на процеса, а именно:

 • Свобода на изразяване:
  Всеки гражданин има свободата на изразяване, включително свободата да търси, получава или предава информация или идеи. Всеки гражданин на общината следва да се чувства упълномощен да споделя информации и идеи по време на процеса на мониторинг и контрол на провежданата социалната политика и предоставяните социални услуги на територията на общината.
 • Право на достъп до информация:
  Всеки гражданин има право на достъп до информация. Това включва информация, необходима за ефективното гражданско и обществено участие.
 • Планиране:
  Гражданите и местната общности имат право да участват в обсъждане на важни въпроси относно определяне на целите и приоритетите за развитие на общината. Гражданите и местната общност трябва да бъдат наясно към кого трябва да бъдат адресирани предложенията/коментарите и мненията в процеса на идентифициране и формулиране на политиките, и възможните форми за активно участие.
 • Организация:
  Гражданите могат да участват в процеса на вземане на решения в лично качество и/или под формата на сдружение и/или представителни граждански групи или чрез избраните от тях общински съветници. Те трябва да определят най-ефективните форми за ангажиране на местната власт и администрация, относно отчитане на тяхното мнение или предложение.
 • Участие:
  Гражданите и структурите на гражданското общество могат да участват в цялостния цикъл на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на политики, в това число и на социалната политика и услуги.
 • Мониторинг и оценка
  Гражданите и обществеността имат възможност да участват в наблюдението и оценяването на прилаганите политики, планове за развитие, както и при формулиране на законодателството на ниво община.

   Въвличането на гражданите в този процес има задачата да осигури независим поглед на всеки един етап. Успехът на процеса зависи до голяма степен от активността, желанието и доброволното участие на гражданите на общината.

   Кръглата маса приключи след обсъждания на тема: Как да бъда активен в обществения живот в Сунгурларе. Гражданите и местната общественост в община Сунгурларе могат да участват в процеса на планиране, изпълнение и мониторинг на местните политики под различни форми, като на този етап са осигурени следните възможности:

 • Свободен достъп до обществена информация, която е достъпна на интернет страницата на общината - http://www.sungurlare.org/, може да се получи  на място във фронт офиса за административно обслужване на гражданите или чрез подаване на заявления за достъп до обществена информация;
 • Да се запозная с плановете, програмите и стратегиите за развитие на общината, включително и в областта на социалната политика, които са публикувани на интернет страницата на общината;
 • Да споделя мнение, да направя предложение и да изразя становище, когато се изготвят нормативни актове и планови документи, чрез участие в анкетно проучване, фокус група, чрез избраните от мен общински съветници или чрез представителите в обществените/консултативни съвети и в частност този по социални въпроси;
 • Да участвам в организираните от общината обществени обсъждания на проекта на бюджет;
 • Да подам жалба или сигнал, в качеството ми на потребител на социална услуга или друга общинска услуга, когато са засегнати правата ми.

   Административния екип на проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе” благодари на всички участници в анкетното проучване /он-лайн и на терен/, на обучаваните представители на целевите групи, на участниците в обществените обсъждания и преди всичко на ръководството на община Сунгурларе за позитивното партньорство.

 

 


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд