Местни избори 2019г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 

ИЗБОРИ  ЗА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г.

 

1.Заявленията / Приложение № 7-МИ/ за отстраняване  на  непълноти и грешки  в избирателния списък се подават  до  съответната общинска администрация най-късно 7 дни преди изборния ден./до 20.10.2019г.

2. Избирателят може да подаде заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.