Избори НС 04.04.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 04.04.2021г.

 

  Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден до 27.03.2021 г.

  Заявлението (приложение № 8 от изборните книжа) се подава не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 27.03.2021г./

  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

  Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

  Заявлението (приложение № 12 от изборните  книжа) се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 20.03.2021 г./

  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

  Заявлението (приложение № 14) се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 20.03.2021г./