Избори ПВР/НС 14.11.2021г.

  РИК Бургас информира гражданите,  в случай че срокът на валидност на личната карта е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. включително до датата на изборите, избирателят се допуска до гласуване, като не се изисква да представи удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 ИК от районното управление на МВР.

  Може да гласуват с лична карта и ученическа книжка/студентска книжка, заверена за съответната учебна година/семестър или документ, удостоверяващ редовното обучение, явилите се в секция по избор в населеното място, където се обучават ученици и студенти (редовно обучение), включително курсанти, дипломанти, докторанти, специализанти, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес.

  НЕ СЕ ДОПУСКА гласуване със свидетелство за правоуправление на МПС или задграничен паспорт.

  Ако личната карта е повредена или е изгубена, унищожена, открадната или в процес на издаване,  трябва да представите при гласуване оригинално удостоверение за издаване на лични документи със снимка, издадено от съответното районно управление на МВР.