Избори ПВР/НС 14.11.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ


ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ 14.11.2021г.

 

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление до Кмета на Общината, района, кметството или кметския наместник.

Заявлението (приложение № 26-ПВР/НС от изборните книжа) се подава не по-късно от 7 дни  преди изборния ден  /до  06.11.2021г./
 
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Заявлението приложение № 30-ПВР/НС от изборните  книжа се подава  не по-късно от 14 дни преди изборния ден / до 30.10.2021 г./

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК.

Заявлението приложение №39 се подава не по-късно от 14 дни  преди изборния ден /до 30.10.2021г. /