Избори НС 02.10.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 02.10.2022г.

  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

  /Приложение № 67-НС/

  Заявлението  се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден до 17.09.2022 г.

  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

  /Приложение № 21-НС/

  Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден до 17.09.2022 г.

  Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък  подава  заявление за отстраняването им до общинската администрация

  /Приложение № 17-НС/

  Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изборния ден до 24.09.2022г.