Профил на купувача

Търгове и конкурси

21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1901, в отдели/подотдели: 175 "а"; 179 "а"; 178 "в"; 205 "ж", "б", "и"; 206 "в", "г"; 212 "б", "д"; 210 "з"; 217 "з"; 292 "д", "л"; 303 "е"; 1077 "б", "в"; 1164 "п"; 1262 "а", "и"; 1276 "г", "д", 178 "б"; 1283 "а", "б"  при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 19 915.10 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1902, в отдели/подотдели: 65 "н", "т", "у", "с"; 74 "л"; 97 "в"; 80 "а"; 81 "б"; 140 "в"; 157 "з", "и"; 158 "б", "е"; 162 "м", "и"; 180 "б", "д"; 247 "д"; 251 "о", "т"; 259 "б", "г"; 281 "г", "д"; 299 "б"; 1224 "к"; 1253 "в", "г"; 1284 "г"  при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 23 129.70 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1903, в отдели/подотдели: 86 "к", "о"; 146 "в", "д"; 147 "д"; 147 "к"; 148 "г"; 171 "в"; 300 "е", "з"; 148 "ж"; 222 "ф", "ш"; 223 "з"; 230 "а"; 231 "д"; 243 "а"; 256 "б"; 309 "а", "б"; 1078 "и", "л", "б", "д", "з"; 1218 "б"; 1282 "г"; 1286 "г", "д"; 1298 "б"; 1322 "ж"; 1301 "а"; 79 "а", "г", "е" при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 22 489.50 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на терен – частна  общинска собственост, а именно: терен с площ 599 кв.м., находящ се в УПИ ХХХІХ – за стопански дейности  кв.2 по ПУП на гр.Сунгурларе, за растениевъдна продукция.

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терени – частна  общинска собственост, за отглеждане на животни и животинско продукция

Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост

Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП
Документация

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим  имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим  имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна  общинска собственост в с. Везенково, община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна  общинска собственост за селскостопански нужди

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна  общинска собственост - "Бивша автоспирка"

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – публична  общинска собственост

ЗАПОВЕД № 321 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 1 година , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2018 год.

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна  общинска собственост

Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано  от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2022 год.

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

ЗАПОВЕД №285 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас

Обявяване на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със застроена площ 117, 35 кв.м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв.44 по ПУП на гр.Сунгурларе, целият с площ 2226 кв.м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна  общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с. Камчия

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна  общинска собственост, находяща се в имот № 160017 в землището на с. Камчия

Насрочване на публичен  търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе

Насрочване на публичен  търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна  общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия

Обява за продажба на земеделски земи

Насрочване на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Сунгурларе, за отдаване под наем за шивашки дейности, за срок до десет години, на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна  общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв.68 по ПУП на гр.Сунгурларе

Протокол № 2 за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Сунгурларе за 2016г.

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на обект – публична общинска собственост, а именно: битово кафене с площ 25 кв.м. и веранда с площ 10 кв.м., находящи се в Музеен комплекс по лозаро – винарство в гр. Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 7 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2023 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 7 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2023 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 3 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2019 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10 години, считано от стопанската 2016/2017 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на повторен публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за образователни дейности, за срок до десет години на част от сграда – публична  общинска собственост, находяща се в УПИ V кв.34 по ПУП на с. Климаш

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна  общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна  общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв. 68 по ПУП на гр. Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9.61 кв.м., ситуиран под № 2, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения, находящ се в УПИ VI кв. 57 по ПУП на гр. Сунгурларе за обущарски услуги