Профил на купувача

Покана за пазарни консултации

Във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Сунгурларе с проект: ”Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури" от мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 година за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури4’ от мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, моля да представите индикативни оферти , съгласно приложена към настоящото уведомление Техническа спецификация.

Срок за подаване предложенията 04.04.2017г.-17:00часа."


Решение
Покана
Приложение
Протокол