Профил на купувача

Обществени поръчки до 30.10.2014г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ

До заинтересованите лица
Документация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРE

Документация


Публична покана “Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Подобряване на общински пътища в подкрепа на устойчиво развитие на община Сунгурларе” с ИД№ 02/321/01511

Документация


Публична покана"Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект"Подобряване на общински пътища в подкрепа на устойчиво развитие на община Сунгурларе” с ИД№ 02/321/01511”

Отговор относно запитване за одобрен протокол №26-00-403/28.10.2014г.
Документация:


Публична покана „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Сунгурларе през зимен сезон 2014г. – 2015 година”

Документация


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по опростените правила с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Детските заведения към Дирекция „Образование и Училищно Здравеопазване”- община Сунгурларе”

Документация


Публична покана по реда на Глава "8 а" от ЗОП с предмет:Ремонт на ІV-класна пътна мрежа,община Сунгурларе-2014г. 

Документация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осем „а” от ЗОП, с предмет: Ремонт на сгради собственост на община Сунгурларе

Документация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:„Изграждане на път с.Терзийско, община Сунгуларе – с.Венец, община Карнобат, включващ два подобекта: подобект 1: „Стабилизиране на съществуващ селскостопански ът /ПИ 000247/ в землището на с.Терзийско, община Сунгуларе

Документация