Директни договори

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На   вниманието   на   всички   заинтересовани   лица!

 

        Във връзка с нуждата на община Сунгурларе от: "Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Сунгурларе" и предстоящото сключване на „директен договор“  по смисъла на стойностните прагове за услуга  по  ЗОП, предоставяме възможност на заинтересованите лица да подадат  своето  ценово предложение.

  1. Предложенията на участниците ще бъдат оценявани по критерий „ Най-ниска обща цена”.
  2. Предложения/Оферти ще се приемат до 05.04.2018г.- 17:00часа на адрес: Гр. Сунгурларе-8470, ул. „Г. Димитров”№10 - Зам.  Кмет Х. Георгиева.

 Приложение  към настоящето съобщение- прикрепен файл- ценово предложение.

Ценово предложение ДДД