Директни договори

На вниманието на всички заинтересовани лица!


Във връзка с нуждата на община Сунгурларе от доставка на перилни и почистващи препарати и предстоящото сключване на „директен договор“ по смисъла на стойностните прагове за доставки от ЗОП, а именно: Договор за доставки на почистващи и перилни препарати за нуждите на Община Сунгурларе, предоставяме възможност на заинтересованите лица да подадат ценово предложение по долуописаните позиции или на техни заместители/аналогични/.


1. Предложенията на участниците ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска обща цена”.
2. Предложения/Оферти ще се приемат до 31.03.2018г.- 17:00 часа на адрес: гр. Сунгурларе - 8470, ул. „Г. Димитров” № 10 - Зам. Кмет Х. Георгиева.

Изисквания