Екология и БКС

Апел за активно съдействие за опазване на чистотата в община Сунгурларе

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА  СУНГУРЛАРЕ,

 

  Поддържането на общината ни в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки от нас.

  С настоящата информация целим да повишим обществената осведоменост и екологично съзнание, както и да провокираме Вашата ангажираност за повече отговорност към опазването на градските места за отдих, зелени площи, паркови зони и др. Средата, която изискваме да бъде здравословна, чиста и подредена. Защото от нея зависи здравето, качеството на живота ни.

  В тази връзка Община Сунгурларе полага усилия за почистването на нерегламентирано замърсените терени във всички населени места от общината, но поддържането на терените чисти, е задължение на всеки един от нас, жителите на община Сунгурларе!

  Апелът ми към вас е, при констатиране на нарушител, който изхвърля отпадъци на нерегламентирани места, да подадете сигнал до Общинска администрация Сунгурларе, на телефон 05571/50-63 или 0878915363!

 

  инж. ДИМИТЪР ГАВАЗОВ
  Кмет на Община Сунгурларе

Съвместен наръчник за опазване на природата

Съвместен наръчник за опазване на природата

 

ЕкологияГЛ. ЕКСПЕРТ ИРЕНА АНГЕЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ, МАГИСТЪР; СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ“

  Контролиране спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите.

  Разработване на проекти за перспективни и текущи програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението й. Контролиране спазването на екологичните стандарти и норми. Организиране на проверки за съответствие на техническото оборудване с изискванията за опазване на околната среда. Вземане на решения и даване на указания за решаване на оперативните въпроси, свързани с екологията. Контролиране спазването на предписанията на комисията по екология. Участие в провеждането на екологични експертизи за технико-икономическите обосновки на проекти за разширение и реконструкция на действащото производство, а също и за създаване на нови технологии и оборудване. Участие в провежданите научно-изследователски дейности по пречистване на промишлените води, предотвратяване на замърсяване на околната среда, изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, намаляване или пълна ликвидация на технологичните отпадъци.

  Осъществяване на проверки за съответствие на техническото състояние на оборудването с изискванията на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.

  Организиране воденето на отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и подготвя анализи, които предава на ръководството.

БКС


Ст.специалист БКС - Иван Чуков   : 52-30/878678915
Гл.експерт - Ивайло Русков    : 52-30/878678973
Ст.специалист -  Сашо Петров
Общ. работник  - Съби Събев

Дейности по БКС - специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетни сметки и фондове.

 Дейности и услуги -Сметосъбиране и сметоизвозване в Община Сунгурларе. Поддържане на сметището. Поддържане чистотата в Община Сунгурларе.Снегопочистване опесъчаване улиците на гр. Сунгурларе.Стопанисване, поддържане  на зелените площи, цветните фигури, насаждения по улиците, лесопарковете и гробищни терени. Ремонт,подържане и реконструкция на обекти,мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура общинска собственост, в т.ч. поддръжка и ремонт на улични съоръжения, пътна маркировка, пътна сигнализация, пътища и мостове, спортни  съоръжения и др. Общински приют за безстопанствени кучета.Организиране и управление на режим на паркиране на МПС върху терените, общинска собственост.Поддръжка на уличното осветление.Събаряне на освидетелствани сгради.Изграждане и поддържане на тротоарни настилки.Други стопански общински дейности за задоволяване потребностите на населението и осигуряване функциите на общината.