Регистри

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса


ЕТ“НОВА ЗВЕЗДА –АКИФ ЮМЕР – ЛЕВЕНТ ЮМЕР
Решение №02-ДО-495-00 от 21.11.2016 г.

БУЛСТАТ 203964600
гр. Сунгурларе, ул.“Иван Вазов“№30
Управител: Левент Акиф Юмер
Телефон:0897637663
Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 70247; ПИ №096053, местност „Гробищата“ по КВС на гр. Сунгурларе
• Код на отпадъка 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки
• Код на отпадъка 15 01 02 - Пластмасови опаковки
• Код на отпадъка 15 01 07 – Стъклени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване.