Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Площадки РСО

ППлощадка за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съгласно чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците: