Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Площадки РСО

Карта на точки, където има поставени съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на гр. Сунгурларе

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация – Сунгурларе уведомява ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места на територията на Община Сунгурларе, че разделното събиране на отпадъците от опаковки по закон е задължително за всеки търговски обект.

Чл. 33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 1.01.2013г. – ДВ, бр.53 от 2012г.) въведе задължително изискване за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали на територията на административни, търговски, стопански и производствени обекти.
Съгласно същия ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места са длъжни да събират разделно отпадъците от опаковки и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ и/или да сключат договор с организация по оползотворяване.
На територията на община Сунгурларе – в гр. Сунгурларе, има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цветни контейнери тип „Иглу”: сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални опаковки и зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки.

На основание чл. 33 от Закона за управление на отпадъците, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на община Сунгурларе, следва да използват най-близко разположените цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и/или да сключат договор с организация по оползотворяване. Задължително отпадъците да се изхвърлят в цветните контейнери сгънати /смачкани, според вида им, а не да се поставят до съответния контейнер. При установяване на нарушения се налага административно наказание.