Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

Заповед РД-756 на Министерство на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник

 

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок за запознаване с настоящата заповед, както и за изразяване на мнения и/или възражения по същата.