Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

В А Ж Н О !!!

  Всеки собственик на еднокопитно животно /кон, магаре, катър, муле/ следва писмено да уведоми обслужващия го регистриран ветеринарен лекар за притежание на неидентифицирано и нерегистрирано животно. Уведомлението се изготвя в свободен текст, в два екземпляра /по един за собственика и за вет. лекар/, като съдържа поне следните данни:
  1. Имената и постоянен адрес на собственика.
  2. Вид, пол и дата на раждане на животното.
  3. Дата на подаване на уведомлението.
  4. Подпис на собственика и на вет. лекар, получил уведомлението.

  Еднокопитните животни следва да се идентифицират с поставяне на микрочип и издаване на паспорт не по-късно от 12 месеца след датата на раждане и при всички случаи преди животните да напуснат обекта на местораждане.

  Собствениците на животни следва да имат предварително регистрирани животновъдни обекти!

  Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собственик на животно, който не изпълни гореописаното си задължение, подлежи на глоба по чл. 416 (1) от същия закон в размер от 200 до 500 лева, а при повторно нарушение в размер от 400 до 1000 лева.

Настоящото уведомление се извършва в изпълнение на Заповед № Бс-8726 от 08.09.2023г. и Писмо с изх.№ Бс-8727 на Директора на ОДБХ-Бургас.