Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе за период 2021-2028г.

  На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок за преглед, коментари или предложения към Проекта на Програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе за период 2021-2028г., заедно с приложениеята към нея.

Приложение 1: План за действие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци

Приложение 2: План за действие към Програмата за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци

Приложение 3: План за действие към Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци

Приложение 4: План за действие към Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

Приложение 5: План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО

Приложение 6: План за действие към Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки

Приложение 7: План за действие към Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други