Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

Съобщение за реда на регистрация на животновъден обект - лично стопанство

Уважаеми жители на община Сунгурларе,


С изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.


На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

Регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ по населени места  се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, са определени в чл.4а на Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.):
-    два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
-    десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
-    три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
-    два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
-    десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
-    петдесет възрастни птици независимо от вида;
-    сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Регистрацията е безплатна!


Приложение:

Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

Изисквания към животновъдните обекти - лично стопанство

НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ