Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

   „Промяна организацията на движение в кръстовището на ул. „Г. Димитров” (път III-7306) с улица „Кооперативна” и промяна организацията на движение на ул. „Кооперативана” в гр. Сунгурларе,община Сунгурларе“.

Местоположение на инвестиционното предложение: гр.Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Дата:16.03.2020г.