Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД) и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  уведомява жителите на Община Сунгурларе следното:

1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване;

2. Всеки собственик на куче в срок от 7(седем) работни дни след издаване на ветеринарномедицински паспорт на кучето, подава декларация за притежание на куче по образец в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Сунгурларе;

3. Въз основа на подадената декларация от собственика и представен ветеринарномедицински паспорт на кучето , данните се въвеждат в „Регистър на домашните кучета в Община Сунгурларе“ и се заплаща съответната такса за притежание на куче;

4. Освобождават се от такса собствениците на:
- кучета на инвалиди;
- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
- кучета, използвани за опитни цели;
- кучета, използвани от Българския червен кръст;
- кастрирани кучета;
- кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

5. Всеки собственик на домашно куче, регистрирано/декларирано в общинска администрация Сунгурларе през предходни години, е длъжен в срок до 31 март на календарната година да заплати „такса за притежание на куче“. Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от такса са длъжни само да ги пререгистрират.

При установено не деклариране в съответния срок и при констатиране на неплатени такси за притежание на куче, собствениците на съответните кучета ще бъдат санкционирани.