Европейски програми и проекти

       

 

Разработен механизъм за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги в Община Сунгурларе

Настоящият механизъм за граждански контрол и мониторинг е разработен, в рамките на изпълнение на договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Механизмът за граждански мониторинг и контрол  има задачата да осигури независим поглед на всеки етап от реализацията на социалната политика и предоставяните социални услуги в община Сунгурларе, в допълнение на структурите на различни нива и форми за мониторинг и контрол използвани от местната власт и администрация. Същността на процеса се крие в доброволното участие на гражданите на общината в процеса, възможността за обратна връзка за степента на удовлетвореност на крайните ползвателите на услугите и конкретните предложения за по-доброто формулиране и реализация на социалната политика в община Сунгурларе.

За да бъде ефективен, моделът за реализация на механизма за контрол и мониторинг се основава на двустепенна система, базирана на два основни канала.

  1. Независима гражданска група за мониторинг и контрол - Групата се състои от пет до седем членове, които участват в основа на своя опит, потребности и интереси свързани със социалната политика и предоставяните социални услуги. Участието в групата е на доброволен принцип.
  2. Местна власт и администрация, отговорни за провеждане на социалната политика
    Състои и се Кмет на общината, Общински съвет – Сунгурларе и Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм, и Общественият съвет / Консултативен съвет по социалните въпроси.

В началото на стартиране на всеки процес, независимата група определя процедурата, по която ще трябва да реализира мониторинга и контрола и най-подходящите средства за извършване на процеса, като се ръководи от специфични области представени в механизма и поставените цели. При извършване на своята дейност гражданската група за мониторинг и контрол има право да използва разнообразни средства за събиране на информация. Това включва, събрани и публикувани документи от местната власт и администрация и доклади, последвани от данни, събрани от заинтересовани страни и членове на местната общност.

Получените резултатите се обобщават и се изготвя становище / доклад с препоръки и предложения към местната власт и администрация. Документът официално се внася в Общинската администрация и Общинския съвет и Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм и се предоставя на членовете на Общественият съвет / Консултативен съвет по социалните въпроси. Изготвеният доклад / становището от Независима гражданска група за мониторинг и контрол се разглеждат от местната власт и администрация и се публикува заедно с евентуални коментари от съответната страна на официалната страница на Общинска администрация и Общинския съвет – Сунгурларе.

Независимо, че настоящият документ акцентира върху двустепенната система при осъществяване на граждански мониторинг и контрол, гражданите на община Сунгурларе и структурите на гражданското общество могат самостоятелно да инициират провеждане на независим процес на мониторинг и контрол по въпроси свързани със социална политика и предоставяните социални услуги, използвайки законовите възможности. Във всеки случай обаче, настоящият механизъм позволя да бъде адаптиран според случаите.

За улеснение на процеса, механизмът за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги в Община Сунгурларе е допълнен с  примерни модел за организиране провеждане на фокус – група, модел за разработване на анкетна карта (въпросник) за провеждане на интервюта, въпросник за оценка на удовлетвореността от предоставяните социални услуги в община Сунгурларе, въпросник за оценка на участието на гражданите в процесите на формулиране и изпълнение на социалната политика в общината и подход за провеждане на интервю с представителите на местната власт и администрация и институции и организации предлагащи социални услуги

Пълният текст на механизма може да бъде намерен на: http://www.sungurlare.org/index.php/2018-03-08-12-46-57

Механизъм за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги в Община Сунгурларе

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд