Европейски програми и проекти

   
    ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ    

 

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M90P001-2.040-0047-C01 от 01.09.2019г. за Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.,

Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе.

Патронажната грижа е индивидуална подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора и техните близки, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от мобилен специализиран екип /здравни специалисти и специалисти по социални дейности/.

Кой може да се ползва от услугата?

Целева група: Лица, навършили 66 години и лица с валидно експертно решение от трудово-експертна лекарска комисия, за които са в сила следните обстоятелства:

- с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

- след оперативна интервенция и след хоспитализация;

- имат нужда от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Всеки потребител има право да ползва патронажна грижа не повече от 2 часа дневно. Честотата на услугата „патронажна грижа” за всеки индивидуален случай може да бъде различна!

Образец на заявление-декларация може да се получи във -офис на Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, пл. "Георги Димитров" № 10 , ет.2 , стая №2 или да се изтегли от сайта на Община Сунгурларе: http://www.sungurlare.org/index.php/2018-03-08-12-46-57 ,

За информация: 0878627115

Заявление-декларация за получаване на патронажна грижа

 

www.eufund.bg
Проект  № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.