Европейски програми и проекти

   

Проведено обучение по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”

Продължава реализацията на договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. През месец септември бе проведено обучение по Дейност 4 „Повишаване на капацитета за гражданско участие и мониторинг на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство в социалната сфера в община Сунгурларе”.

Обучението се осъществи в к.к. Боровец, хотел „Флора” от 11 до 13 септември включително под формата на динамичен психотренинг.

Участваха Представители на всички целеви групи, включени в проектното предложение: администрацията на община Сунгурларе, общински съвет Сунгурларе, консултативен/обществен съвет по социалните въпроси, екипи на НПО, в т. ч. на мести организации и на Сдружение "Равновесие", бизнеса и обществеността на Сунгурларе.

Обучителната програма включваше:

- Запознаване с резултатите от докладите-анализи от двете проучвания с оценка съществуващата ситуация, натрупаната база данни с политиките и програмите в социалната сфера и приложените от община Сунгурларе практики за включване на гражданите в процеса на формиране и мониторинг на политиките;

- Основни пропуски в работата на общинско ниво в областта на формиране и изпълнение на социалните политиките. Бреймсторминг за иницииране на работещи политики;

- Информация за добри национални и международни практики за гражданско участие и мониторинг при формиране и изпълнение на общински политики. Групова работа за оценка на приложимостта им към местната специфика - географски особености, население, бизнес.

- Препоръки към разработвания от експертите механизъм за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социална политика.

Участниците в обучението активно се включиха в дискутиране на възможностите за активизиране на гражданите на общината в процесите на формулиране, реализация и мониториране на социалните политики в общината. Тяхните мнения бяха регистрирани и ще бъдат част от препоръките за повишаване на Механизма за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги.

Чудесните условия за работа и почивка в хотел „Флора” стимулираха за оптимално включване на обучаваните.

Екип на проекта

Доклад-анализ с резултати от проучването на политиките, програмите и видовете социални услуги на територията на община Сунгурларе

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд