Европейски програми и проекти

    ОБЩИНА СОЗОПОЛ   ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ  

Информация за проект „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“

   

Община Сунгурларе продължава
да надгражда социалните си
дейности чрез нов европроект

   Община Сунгурларе ще изпълнява в партньорство с Община Созопол проект „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0047-C01.

   Съгласно изискванията на финансиращата програма, кооперирането на двете общини позволи, освен грижа към своите жители, да бъдат получени средства за закупуване на нови леки автомобили.

   Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 201 728,48 лв, поделена съгласно одобреното от Общинските съвети на двете Общини, Споразумение за партньорство. Срокът за изпълнение на проекта - 14 месеца /01.09.2019г.-31.12.2020г./.

   Новата задача пред двете общини е предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга.

   Основна цел на проекта:

   Подобряване качеството на живот и превенция на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства в двете общини.

   Специфични цели:

  1. Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора, на лицата с увреждания и на техните семейства, чрез прилагане на адекватни мерки за подкрепа в домашна среда;
  2. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с увреждания на територията на Община Созопол и Община Сунгурларе;
  3. Подобряване и поддържане на здравното състояние на ползвателите на услугата, чрез предоставяне на комплексни грижи в дома;
  4. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;
  5. Превенция на институционализацията и съкращаване на болничния престой чрез формиране на позитивна и подкрепяща социална среда.

   Основни дейности по проекта:

1. Предоставяне на почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на територията на Община Созопол и Община Сунгурларе в продължение на 12 календарни месеца:

  • Полагане на грижи в домашни условия;
  • Консултиране на потребителите и техните близки по медико-социални проблеми
  • Поддържане на добри взаимоотношения с общо-практикуващите лекари и обмен на информация за състоянието на потребителите. Резултат от реализацията на планираните дейности ще бъде превенция на хоспитализацията или намаляване на болничния престой, както и намаляване на броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции.

2. Закупуване на два броя моторни превозни средства – по един за всяка Община;

3. Закупуване на два броя лаптопи.

 

За реализиране на основните резултати по проекта, важна роля има старта на партньорството между двете Общини – Созопол и Сунгурларе, като предстои споделяне на отговорности, административен капацитет, опит и добри практики.

 

www.eufund.bg

Проект  № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.