Европейски програми и проекти

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“
BG05FMOP001-03.02-0081-С08
Трапезария „Надежда” – Община Сунгурларе

 

   Община Сунгурларе продължава предоставянето на Топъл обяд на хора в неравностойно положение, който стартира през 2016 г.

   Проект е по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица, Операция Тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”.

   Дейностите по предоставяне на услугата са възложени на фирма „Кей Енд Ви” ООД гр. Сливен, след проведена процедура по Правилника за прилагане на Закон за социалното подпомагане.

   От началото на 2018 г. броят на потребителите е 800. Заявления от кандидат – потребители се приемат през целият период на договора – до 31.12.2019 г. Кандидатите биват проучвани от Агенция за социално подпомагане. След одобрението от тяхна страна Община Сунгурларе сключва договор с кандидатите за предоставяне на социалната услуга. При наличие на пълен капацитет, одобрените кандидати се вписват в регистър „чакащи” като с тях се сключва договор по ред на входиране на заявленията. Периода, за който се сключва договора между община Сунгурларе и потребителите е с крайна дата 31.12.2019 г., когато приключва и договора между Община Сунгурларе и Министерство на труда и социалната политика -  „Топъл обяд”.

   Договорът не позволява предсрочна замяна на одобрените лица. Всяко одобрено лице ползва социалната услуга до горе упоменатия срок, освен ако сам не се откаже.

   Контролът по качеството на храната се осъществява от ОДБХ / Областна дирекция по безопасност на храните /. Освен това Община Сунгурларе ежемесечно предоставя на лицата ползващи социалната услуга Формуляр за обратна връзка, където всеки може да изрази мнение и да направи препоръки.