Европейски програми и проекти

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ С НОВ ОДОБРЕН ПРОЕКТ

Община Сунгурларе стартира изпълнението на проект „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, Община Сунгурларе”.

На 8 май 2019г.  кметът на Община Сунгурларе - инж. Васил Панделиев подписа Договор с Държавен фонд „Земеделие“ № BG06RDNP001-7.007-0069-C01/08.05.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, Община Сунгурларе” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитието на селските райони за периода 2014-2020г.

Стойността на проекта е в размер на  95 633.13 лв. и срок на изпълнение 36 месеца.

Проектът включва:

Изграждане на модерна мултифункционална спортна площадка, която съчетава няколко вида спорт, а именно - минифутбол, баскетбол, волейбол и ханбал. В рамките на площадката ще бъдат разположени 12 пейки с облегалки и подлакътници и 4 кошчета за смет. В проектното решение се придвижда и засаждането на 6 широколистни дървета. За създаване на завършена среда за спорт ще бъде изградена  подходяща осветителна енергоспестяваща инсталация.

Общата цел на проекта е: Подобряване качеството на живот в село Славянци, Община Сунгурларе и превръщането му в привлекателно място за живеене.

Специфичните цели са:

  1. Подобряване и обновяване на малка по мащаби спортна инфраструктура с цел осигуряване на условия за пълноценен отдих и насърчаване социалното приобщаване и икономическото развитие в селския район.
  2. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селския район, създаване на равни възможности за развитие.
  3. Създаване на условия за спорт на деца, младежи и работещи хора в Община Сунгурурларе.

Община Сунгурпаре очаква и одобрението на други свои внесени проекти по           различни мерки и сфери.