Европейски програми и проекти

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

Договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01

Проект „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”

 

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

финансирана по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОРО УПРАЛЕНИЕ”

 

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СДРУЖЕНИЕ „РАВНОВЕСИЕ”

ПАРТНЬОР: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

Настоящият проект е насочен към повишаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики на местно ниво, като акцента е поставен на социалната сфера.

 

ЦЕЛИ:

 1. Повишаване на гражданско участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политика и програми в община Сунгурларе.
 2. Открито, отговорно и ефективно управление на социалната политика в община Сунгурларе чрез въвеждане на механизъм за граждански контрол и партньорско управление с НПО и бизнеса.
 3. Подобряване на процесите по предоставяне на социални услуги на територията на община Сунгурларе.

   Целите и дейностите на проекта са планирани, така че да отговорят в максималната степен на нуждите на идентифицираните целеви групи – администрацията на община Сунгурларе, членове на Консултативния съвет по социални въпроси, представители на обществеността, включително общински съветници, НПО, сред които и членовете на Сдружение „Равновесие“, както и бизнеса.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

   В рамките на проекта е планирано да се повиши капацитета на заинтересованите страни за активно участие в процеса на формулиране и изпълнение и мониторинг на политиките в социалната сфера чрез обучения и информационни кампания и обсъждания.

   В резултат на проекта ще бъдат идентифицирани пропуските и проблемите както по отношение на включването на партньорите (граждани и бизнес) в процеса на формиране и мониторинг на социалните политиките на ниво община, така и в процеса на предоставяне на социалните услуги на територията на общината и степента на удовлетвореност на потребителите.

   На община Сунгурларе ще се предложат ефективни и работещи решения и практики за гражданско участие, идентифицирани от опита на национални и международни местни власти, които ще бъдат систематизирани в сборник с добри практики.

   Чрез разработването и въвеждането на механизъм за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалните политики и услуги в общината ще се въведе на практика модел за открито и отговорно поведение в социалната сфера, като по този начин ще се повиши взаимодействието и ще се насърчи партньорското взаимоотношение между администрацията, гражданите и бизнеса.

   Повишаването на капацитета и информираността на заинтересованите страни, както и въвеждането на механизма за мониторинг ще допринесе и за подобряване на качеството на предлаганите социални услуги, което от своя страна ще доведе и до подобряване на социално-икономическата среда в Сунгурларе.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Целевите групи, към които е насочено настоящото проектно предложения са следните:

 • Общинска администрация на Община Сунгурларе, кметове на кметства и кметски наместници на населените места на територията на община - Сунгурларе;
 • Общественост, включително членове на Консултативен съвет по социални въпроси при община Сунгурларе
 • Граждани на община Сунгурларе, явяващи се потребители на социални услуги и техните близки;
 • Представители на неправителствени организации, бизнеса и социално-икономическите партньори, осъществяващи дейност на територията на община Сунгурларе, включително членове на екипа на кандидата – Сдружение „Равновесие“.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Дейност 1: Проучване, оценка, анализ и мониторинг на нормативна база, политики и практики за гражданско участие в социалната сфера;
 • Дейност 2: Проучване на добри национални и международни практики за гражданско участие и мониторинг при формиране и изпълнение на общински политики;
 • Дейност 3: Разработване и въвеждане на механизъм за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги;
 • Дейност 4: Повишаване капацитета за гражданско участие и мониторинг на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство в социалната сфера на община Сунгурларе;
 • Дейност 5: Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство в социалната сфера.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

12 месеца: от 19 декември 2018 до 19 декември 2019 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

89858.82 лв.