Европейски програми и проекти


Гл. експерт  - Петър Мушиев   : 878627115
Гл.експерт - Ирина Ружева    : 878628132
Ст. експерт -  Венко Данев    : 51-83/878679008
Мл. експерт -  Хамиде Гази     : 878678976

Проучване на  всички възможности за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по различни проекти и програми, финансирани чрез европейските финансови инструменти. Разработване на проектни предложения, изцяло съобразени с насоките за кандидатстване по съответните схеми за финансиране.
Събиране на  необходимите данни за успешното разработване на проектите.
Участие в проектирането и въвеждането на работни инструкции по смисъла на СФУК.
Осигуряване  информираност и публичност на широката общественост относно кандидатстването на администрацията по различни програми за получаване на безвъзмездна финансова помощ.
Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие и възпроизводството на околната среда. Обработка и разпространяване на информацията за ползване от МСП и други заинтересовани организации.
Разработване на проекти и предложения на български и английски език. Участие в реализирането на дейностите по одобрени проекти-организиране на обучение, семинари, контактни борси, информационни
дни и др.
Изготвяне на финансов отчет в съответствие с изискванията на донора и подписания договор за изпълнение на проекта. Участие в транснационални проекти, финансиране на европейски програми, разработване на предложения, подържане на контакти със сродни организации, участие в международни проектни мрежи.
Подготовка на семинари и обучения, свързани с информирането на гражданите и фирмите за изискванията на Европейското законодателство / и внедряването им в местната икономическа и социална среда.
Подготовка и реализиране на семинарни обучения  във връзка с действащите Европейски програми, свързани с повишаване наконкурентноспособността на българските фирми и развитието на човешкия персонал-възможности за финансиране.

Мерки за опазване на околната среда в Община Сунгурларе
Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе, 2016-2020г.
Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе-2015-2020г.