Европейски програми и проекти

                    

Договор за БФП № BG-RRP-4.025-0052-C01
"Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на улично осветление на град Сунгурларе, с. Лозарево и с. Подвис, Община Сунгурларе.”

 

  На 18.08.2023г. между Министерство на Енергетиката и Община Сунгурларе  се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по проект № BG-RRP-4.025-0052-C01 "Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на улично осветление на град Сунгурларе, с. Лозарево и с. Подвис, Община Сунгурларе.”

  Проектът предвижда подмяна на уличното осветление в гр. Сунгурларе с. Лозарево и с. Подвис, община Сунгурларе. Ще се подменят съществуващите стари осветители с нови светодиодни, които са с модерен дизайн и високо качество, енергийно ефективни и с повишен светлинен добив. Кандидатства се и за подмяна на контролни табла и изграждане на система за управление и контрол на улично осветление. По проекта са предвидени фотоволтаични модули за населените места, чрез които ще се въведе и енергия от възобновяеми източници.

  С въвеждането в експлоатация на светодиодите ще се постигнат технико - икономически показатели, които са чувствително по-добри от тези на съществуващото улично осветление. Това от своя страна ще намали потреблението на електроенергия, ще подобри качеството на осветлението и  ще осигури безопасност и комфорт на жители и на водачи на МПС в трите населени места, ще доведе до ограничаване на криминалните прояви и създаване на спокойна жизнена среда и осъвременена селищна система.

  Главната цел на проекта е подобряване качеството на системите за външно осветление.

  Специфични цели на проекта са:
  -повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в три населени места в общината-средно 69.23 % за трите населени места
  -опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите на парникови газове - общо за трите населени места 263.412 т
  -намаляване на енергийните разходи на общината-със 70,01% за гр. Сунгурларе
  -подобряване на безопасността по пътищата за пешеходци и МПС

  Начална дата 18.08.2023

  Дата на приключване 18.02.2025

  Срок за изпълнение на проекта 18 месеца

  Обща Стойност на проекта: 450 673.00 лв.