Европейски програми и проекти

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на операцията: Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“
Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“
Проект № BG05SFPR003-1.001-0039-C08 – „Топъл обяд в Община Сунгурларе“
Име на бенефициента: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Начало: дата: 01.10.2022г.
Край: дата: 09.08.2023г.
Стойност: 402527,62 лв.