Европейски програми и проекти

Изграждане на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна детска градина „Зорница“

  Община Сунгурларе стартира дейности по изпълнението на проект „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Изграждане на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна детска градина „Зорница“ в УПИ V, кв. 21 по ПУП на село Грозден. Проектът е финансиран от Министерство на образованието и науката по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022г.) по Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“. Общата стойност на одобрения проект е в размер на 1 984 500.00 лева.

  Съществуващо положение

  ДГ „Зорница" е разположена в имот: УПИ V, кв. 21 по плана на с. Грозден, публична общинска собственост, съгласно Акт за ПОС № 612/18.04.2012 г. Детската градина не отговаря на изискванията за нормално провеждане на занятия, включително и на Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Това налага премахването на съществуващата сграда и построяване на нова, която да отговаря на нормативните изисквания и на нуждите на децата в община Сунгурларе.

  Цел на проекта

  С изграждането на новата детска градина с детска ясла към нея в село Грозден ще се осигури възможност за  децата в предучилищно образование да се обучават в населеното място, в което живеят. Ще се осигури по-качествена и сигурна среда на обучение на малките деца. Ще се създаде стимул за родителите да водят децата си в нова и функционална детската градина, с което ще се преодолее риска от преждевременно отпадане на децата от системата на образованието. С новата детска градина и детска ясла не само ще бъдат преодолени проблемите, но и ще се осигурят условия за изграждане на материално-техническа база, отговаряща на здравословните нужди на децата.

  Идейна концепция

  Идейната концепция на проекта предвижда в новата сграда на първия етаж от западна страна да бъде ситуирана детска яслена група с всички необходими спални и санитарни помещения към нея, от източна страна ще бъде разположена зала за спорт и музикална занималня, кухненски блок, административни и медицински помещения към детското заведение.

  На втория етаж ще бъдат ситуирани двете групи за детска градина, включващи функционално разпределение на помещенията за занимания с кът за хранене, спални помещения, съблекални, умивални, тоалетни, разливни, складови и помощни помещения за всяка група.

  На територията на детската градина ще се обособи нова открита спортна площадка за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група. Общата открита спортна (физкултурна) площадка се проектира с големина в съответствие с капацитета на детското заведение и е с площ за едно дете от 2,5 м2 или общо 120 м2.

  Площадката за деца на възраст от 3 до 6 години ще се оборудва в съответствие със структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления, за различни художествено-творчески занимания. За площадката за игра ще се осигури регулируемо изкуствено и естествено засенчване.

  Обемно-планировъчното решение на сградата да бъде решено съгласно изискванията за организация на детските градини, възможностите за подход към сградата и специфичните дадености на имота.

  Описание на дейностите по проекта

  • Изготвяне на работен проект в рамките на 60 дни след възлагане от страна на Община Сунгурларе.
  • Работния проект следва да бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности и съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи, одобрени от Главният архитект на Общината.
  • Изпълнение на СМР за период от 365 дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
  • Упражняване на независим строителен надзор на обекта по време на изпълнението на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация.

  Очаквани резултати

  • Подобрена материално-техническа база - изградена нова сграда за детска градина с разгъната застроена площ 1300 кв.м., включваща 700 кв.м. на  I-ви етаж и 600 кв.м. на II-ри етаж.
  • Брой новооткрити групи в детската градина/детската ясла след реализиране на проекта - 2 групи в детската градина и 1 група в детската ясла.
  • Брой новоразкрити места за прием на деца в детската градина/детската ясла за населеното място, след реализиране на проекта – 64 места.
  • Озеленяване и облагородяване на тревно пространство в двора на градината.
  • Възможност всички деца да получават предучилищното си образование в общински и държавни образователни институции и в по-голяма близост до местоживеенето им.

  Приложения:

  Съществуващо положение

  Разпределение 1

  Разпределение 2